Informació general

Condicions generals de contractació

 

Al contractar algun dels serveis de El Campo Base s’accepten les següents condicions de reserva:

1- Condicions generals.
2- Condicions de reserva, modificació i cancel·lació.
3- Condicions de pòlissa.
4- Annex.

 

1- Condicions Generals:

- Les activitats en el medi natural impliquen l’acceptació d’un risc potencial que des de EL CAMPO BASE treballem per evitar, però que no podem eliminar.

- El client declara estar informat dels requisits mínims per la pràctica de l’activitat. Aquests es contemplen en l’annex (apartat nº4) del contracte.

- Queda totalment prohibit l’abandonament de tot tipus d’objectes durant tota l’activitat, i l’obligació de respectar i protegir el medi ambient.

- NO s’abonarà l’import de l’activitat si és suspesa el dia de la seva realització, ja sigui per causes meteorològiques o de causa major. Més informació en l’apartat Cancel·lació dies previs (apartat 2).

- elCampObase, proporciona el material i equip per la realització de les activitats, i es reserva el dret d’admissió de material no adquirit per l’entitat.

- elCampObase, posa a la disposició del client un guia, màxim responsable de la seguretat del grup, podent aturar l’activitat per a aquelles persones que no compleixin aquesta estipulació.

- La no realització de l’activitat per part del client al moment del seu inici, no l’absol del pagament de l’import total.

- El present contracte no inclou el transport ni la recollida fins al lloc de l’activitat contractada.

 

2- Condicions de reserva, modificació i cancel·lació:

- Al moment de la reserva s’haurà d’abonar el 30% del import de l’activitat contractada 7 dies abans de l’activitat.

- L’abonament es pot fer mitjançant una transferència bancària al número de compte de Banc Santander:

ES47 0049 0034 06 2511660927

- A nom de “elCampObase”, enviant el justificant de pagament per e-mail a elcampobase@gmail.com i especificant el nom de la reserva i data.

- La quantitat restant s’abonarà el dia de l’activitat, si pot ser, en efectiu, o per transferència amb 72 hores prèvies a l’activitat.
Tota reserva no es considerarà vàlida i amb els drets que aquesta implica, fins que s’hagi rebut l’import avançat.

Condicionis modificació i cancel·lació de reserva:

- En cas de voler modificar la data i / o nombre de persones, s’haurà de consultar disponibilitat.

- Si per qualsevol motiu s’hagués d’anul·lar o modificar una reserva, haurà de fer-se càrrec dels següents càrrecs per anul·lació:

- L’anul·lació de l’activitat amb menys de 24 hores d’antelació, comportarà la pèrdua del 100% de l’import de la reserva.

- En cas de cancel·lació per qüestions meteorològiques o de força major durant la setmana abans, es concertarà nova data, es deixarà la reserva amb data oberta o es retornarà l’import de la reserva. NO el dia previ o mateix dia.

- La decisió de cancel·lar una reserva per causes meteorològiques o de força major, és responsabilitat exclusiva del GUIA de l’activitat.
- L’empresa no es responsabilitza dels objectes personals dels clients de manera que no s’atendrà cap reclamació en aquest sentit.

 

3- Condicions de pòlissa:

L’empresa EL CAMPO BASE disposa d’una pòlissa de:

- R.C. (Responsabilitat Civil) amb AXA (902404084) per mitjà de la corredoria d’assegurances GÀL·LIA (972401016) i amb nombre de pòlissa 81106914.

- Assegurança d’accidents amb la companyia AXA, nombre de pòlissa 81106914 per mitjà de la corredoria d’assegurances GÀL·LIA. La informació sobre les condicions de l’assegurança estan a la disposició dels clients.

 

4- Annex:

El client declara sota la seva absoluta responsabilitat que:

- Sap nedar (activitats relacionades amb barrancs) i agafa voluntàriament l’activitat contractada.

- No pateix cap malaltia, ni es troba en estat de gestació, no pateix cap altra lesió que li impedeixi realitzar l’activitat sense risc per a la seva salut i que, davant el risc, ha consultat prèviament al seu metge i pot exercir aquesta activitat.

- No porta pròtesi (inclosa la silicona) i que en cas que així sigui assumeix personalment el risc de dany en la mateixa que l’activitat que desenvoluparà pugui ocasionar-li.

- No porta lents de contacte, ulleres, etc. i que si és així, assumeix personalment el risc de pèrdua o dany en la mateixa que l’activitat que desenvoluparà pugui ocasionar-li.

- És major d’edat; en cas que sigui menor, compta amb l’autorització paterna o materna o del seu representant legal, per la realització de l’activitat.

- Li ha estat explicada l’activitat i els riscos que aquesta comporta, així com els comportaments que ha d’observar.

- Es compromet a seguir les instruccions del guia que dirigeix l’activitat.

- Assumeix la responsabilitat d’aquells actes o accions que realitzi que no estiguin d’acord amb les explicacions i ordres que rebi del guia.

- No es troba sota els efectes de l’alcohol, drogues i / o estupefacients, així com qualsevol altra medicació que pugui comprometre la seva estabilitat, reflexos o que de qualsevol altra manera incideixin en la seva capacitat.

- Coneix l’existència de l’assegurança R.C. i accidents.

- Se li ha estat proporcionat tot el material tècnic o de seguretat per a la pràctica de l’activitat.

- Permet que el material fotogràfic de l’activitat, EL CAMPO BASE el pugui utilitzar per a finalitats promocionals de la mateixa.